องค์การบริหารส่วนตำบล

www.dongtangaw.go.th
0-3672-3444
dongtangaw
นายสมนึก จำเนียรทรง
นายก อบต.ดงตะงาว
โทร 081-780-7079

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการกวนข้าวทิพย์ ประจำปี พ.ศ.2566
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 2 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2566
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 2 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2566
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 2 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 3 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 2 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยากำจัดวัชพืช
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 24 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บย 8908 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 18 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกีฬา
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 16 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 28 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ 964 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 20 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 26 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 20 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 14 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหนับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566 และจำนวนที่เหลือจนครบ 130 วันของภาคเรียนที่ 2 ปรการศึกษา 2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 34 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือน มีนาคม 2566 และจำนวนที่เหลือจนครบ 130 วันของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 16 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเครื่อง และกรองน้ำมันเครื่องของรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค 4640 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 21 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเครื่อง และกรองน้ำมันเครื่องของรถยนต์ทะเบียน กจ 964 สระบุรี และรถยนต์ทะเบียน บพ 8056 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 21 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 453 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาพ่นยุง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 33 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 31 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 25 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 32 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน มกราคม 2566
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 48 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือน มกราคม 2566
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 39 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 40 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจราจร
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 38 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเต็นท์ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 33 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 85 6136 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 40 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 61 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 47 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่องจักรเพื่อทำการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในลำคลองสาธารณะ บริเวณประตูน้ำจักษา หมู่ที่ 6 ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 52 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 49 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 65 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 56 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อล้อวัดระยะทาง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 56 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงตะงาว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 58 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 46 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 48 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ใบตัดหญ้าติดรถฟาร์มแทรกเตอร์ทะเบียน ตค 4640 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 49 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 64 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 46 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 47 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดซอง (ทรายอะเบท)
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 49 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดดอนทอง หมู่ที่ 8 ถึงบริเวณหน้าบ้านนายแผน เสือคุ่ย หมู่ที่ 9 ตำบลดงตะงาว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 59 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกรัง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 46 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถยนต์ทะเบียน กบ 4531 พร้อมบริการปรับเปลี่ยน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 61 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ 964 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 48 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ 964 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 51 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพาร์ทิชั่น แบบครึ่งกระจกขัดลายสูง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 47 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบพยานาค
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 54 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 61 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์พร้อมเข็ม (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมเข็ม ไซริ้ง เหรียญห้อยคอ และบัตร)
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 75 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟ LED 50w
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 63 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 73 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 64 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ลำโพงอเนกประสงค์ พร้อมขาตั้ง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 71 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะหมู่บูชา
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 64 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 61 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือนกันยายน 2565 และจำนวนที่เหลือจนครบ 130 วันที่เหลือของเทอม 1/2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 64 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดิอน กันยายน 2565 และจำนวนที่เหลือจนครบ 130 วันที่เหลือของเทอม 1/2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 59 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 83 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multfunction เลเซอร์หรือ LED
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 56 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 72 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multfunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 60 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 4 ป้าย ป้ายโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 61 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 94 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค 4640 สระบุรี พร้อมบริการปรับเปลี่ยน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 64 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค 4640 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 57 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถดับเพลิง ทะเบียน บย 8908 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 59 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เก็บเอกสารเลื่อนบานกระจก ขนาด 4 ฟุต
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 68 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะประชุมประกอบ จำนวน 12 ที่นั้ง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 55 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 65 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ)
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 65 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันหล่อโซ่
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 68 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถยนต์ทะเบียน กบ 4531 สระบุรี พร้อมบริการปรับเปลี่ยน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 76 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 76 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 86 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 71 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายการจัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 73 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 71 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 85 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 80 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 94 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 85-6136 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 74 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 77 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน พฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2565 ฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 121 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2565ฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 101 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 98 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 102 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 83 6136 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 100 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 99 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายอะคริลิค ติดสติ๊กเกอร์ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 95 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอนราคาซื้อวัสดุการเกษตร
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 112 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 100 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 102 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกองช่าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 208 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 172 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์ทะเบียน บพ 8056 สระบุรี พร้อมบริการปรับเปลี่ยน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 178 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระจกโค้งจราจร (เลนส์นูนติดตามแยก)
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 176 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 173 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเต็นท์ในโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 123 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า จำนวน 1 คัน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 150 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์โตโยต้ารีโว่ ทะเบียน กบ 4531 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 134 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 124 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 134 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ 964 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 117 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 114 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์ทะเบียน บพ 8056 สระบุรี พร้อมบริการปรับเปลี่ยน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 109 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บพ 8056 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 100 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเลื่อยตัดไม้
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 114 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุลูกรัง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 191 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกองช่าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 115 ครั้ง
 • ประกาศผู้เสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อนำมาใช้งานเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 127 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมเก้าอี้
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 133 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานรองผู้บริหารพร้อมเก้าอี้
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 137 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้นั่งประชุม
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 137 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 และจำนวนที่เหลือของเทอม 2/2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 154 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และจำนวนที่เหลือจนครบ 130 วันที่เหลือของเทอม 2/2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 145 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 200 ลิตร
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 152 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อนำมาติดตั้งในหน่วยเลือกตั้งฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 161 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือนมกราคม 2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 163 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือนมกราคม 2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 171 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 161 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 172 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 166 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายแสดงผลการเลือกตั้ง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 177 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเต็นท์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 158 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกล้อง CCTV (แบบขายขาด) พร้อมค่าดำเนินการ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 156 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายที่เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้ง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 154 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายพาน เพื่อเปลี่ยนให้กับรถขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 166 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ คู่มือและอื่น ๆ สำหรับ 9 หน่วยเลือกตั้ง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 168 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประกอบการประชุมคณะกรรมการ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 168 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 175 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 152 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบัตรเลือกตั้งสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานภารกิจเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายก อบต.ดงตะงาว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 170 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบบฟอร์มการเลือกตั้งสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานภารกิจเลือกตั้งสมาชิสภาฯ และนายก อบต
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 193 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 177 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 190 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 210 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 177 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 207 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 183 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกองช่าง จำนวน 16 รายการ เพื่อนำมาใช้งานใช้งานในองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 167 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์ทะเบียน นข 3135 สระบุรี พร้อมบริการปรับเปลี่ยน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 199 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถยนต์ทะเบียน 85 6136 สระบุรี พร้อมบริการปรับเปลี่ยน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 191 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 172 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสรอม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 และจำนวนที่เหลือจนครบ 130 วันที่เหลือของเทอม 1/2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 193 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 และจำนวนที่เหลือจนครบ 130 วันที่เหลือของเทอม 1/2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 247 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธาชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ และผ้าผูก การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 181 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงระบบเสียงไร้สายภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 215 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บพ 5056 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 214 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ เพื่อเปลี่ยนให้กับรถไถตัดหญ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 231 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเครื่อง เพื่อเปลี่ยนถ่ายให้รถไถตัดหญ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลดงตะงาว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 238 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานแบบพิมพ์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 186 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั๊มลมสายพานพร้อมมอเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 145 ลิตร
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 411 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุม บ่อในเขต อบต.ดงตะงาว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 179 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 214 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 181 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงสถานที่ราชการ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 167 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 193 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบแยกส่วน ชนิดติดผนังขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 189 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 193 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 312 กล่อง (ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ)
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 191 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้่ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ จำนวน 1,680 กล่อง (ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ)
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 192 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 201 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 226 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์พร้อมเข็ม (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมเข็ม ไซริ้ง เหรียญห้อยคอ และบัตร)
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 197 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาแอลกอฮอร์ 75% ขนาด 5 ลิตร
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 189 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 201 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กจ 964 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 232 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 85 6136 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 236 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 236 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 262 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 250 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 236 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 240 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 236 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 222 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อนำมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 206 ครั้ง
 • ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 214 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อนำมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 229 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มีนาคม 2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 236 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือน มีนาคม 2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 228 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวก โดยระบบวางเหยื่อตายยกรังและฉีดพ่น
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 232 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของรถยนต์ทะเบียน กจ 964 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 228 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์ทะเบียน กจ 964 สระบุรี พร้อมบริการปรับเปลี่ยน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 248 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์ กจ 964 สระบุรี พร้อมบริการปรับเปลี่ยน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 218 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 208 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 236 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 264 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 296 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 286 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จารบี) เพื่อใช้เป็นสารหล่อลื่นกับอุปกรณ์ต่าง ๆ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 256 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 271 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 275 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ ของ อบต.ดงตะงาว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 234 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถยนต์ทะเบียน บพ 8056 สระบุรี ฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 251 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้ายฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 227 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงสถานที่ราชการฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 267 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน มกราคม 2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 267 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ ประจำเดือนมกราคม 2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 288 ครั้ง
 • ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 274 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 257 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อบริการประชาชน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 260 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเต้นท์ในโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 232 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2563
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 251 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ และโรงเรียนวัดโคกโพธิ์ฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2563
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 249 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 254 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 252 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพวงมาลา
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 245 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าผูก การจัดกิจกรรมฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 254 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 254 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์ทะเบียน บย 8908 สระบุรี พร้อมบริการปรับเปลี่ยน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 268 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์บรรทุกทะเบียน 85-6136 สระบุรี พร้อมบริการปรับเปลี่ยน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 259 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 293 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์ทะเบียน บพ-8056 สระบุรี พร้อมบริการปรับเปลี่ยน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 342 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 248 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ)
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 259 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ และโรงเรียนวัดโคกโพธิ์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 308 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 270 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์แบบโน็ตบุ๊กสำหรับประมวลผล
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 265 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ และโรงเรียนวัดโคกโพธิ์ ประจำเดือน กันยายน 2563
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 268 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือนกันยายน 2563
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 241 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 274 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิงและถังแก๊ส
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 249 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดทำเอกสารการฝึกอบรม
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 271 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 274 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 271 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์พร้อมเข็ม(วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมเข็ม ไซริ้ง เหรียญห้อยคอ และบัตร)
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 265 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 248 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 259 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 250 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 246 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ยเคมี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 275 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 250 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงตราสัญลักษณ์ และผ้าผูกประดับฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 256 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ตู้ ฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 278 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ยเคมี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 268 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 248 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ และโรงเรียนวัดโคกโพธิ์ฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 397 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 457 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์ ยี่ห้อ ฟอร์ดฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 292 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 301 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติไทย ธงตราสัญญาลักษณ์ และผ้าผูก ฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 304 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 257 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออกจากยุงลาย
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 300 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ และโรงเรียนวัดโคกโพธิ์ฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 267 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือนกรกฎามคม 2563
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 261 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมไฟพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ (สัญญาณจราจร)
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 312 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงพระบรมฉายาลักษณ์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 417 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะดารเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ และโรงเรียนวัดโคกโพธิ์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 362 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 354 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 314 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 323 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 402 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันไวรัสโควิด-19
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 304 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลลดความเร็ว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 372 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก็บอุปกรณ์ แบบ 9 ช่อง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 303 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 285 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถจักรยานยนต์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 333 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 310 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 294 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปุ๋ยเคมี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 354 ครั้ง
 • ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 291 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่ม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 295 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ระยนต์ทะเบียน กบ 4531 สระบุรี พร้อมบริการปรับเปลี่ยน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 283 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถยนต์ทะเบียน กจ 964 สระบุรี พร้อมบริการปรับเปลี่ยน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 319 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถยนต์ทะเบียน บพ 8056 สระบุรี พร้อมบริการปรับเปลี่ยน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 288 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปุ๋ยเคมี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 305 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ) จำนวน 1 คัน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 311 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะตรวจเช็คระยะรถยนต์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 324 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาอาหารมื้อกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ และอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 307 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะจัดทำป้ายโครงการ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 310 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 325 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเครื่องดื่ม เพื่อบริการประชาชน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 317 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ และเช่าเครื่องขยายเสียง โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 303 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟเลนรถพยาบาล ทะเบียน บข-3531 สระบุรี
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 307 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน มกราคม 2563
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 318 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทองฯ และโรงเรียนวัดโคกโพธิ์ฯ ประจำเดือน มกราคม 2563
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 355 ครั้ง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเครื่องดื่ม เพื่อบริการประชาชน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 295 ครั้ง
 • เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น