องค์การบริหารส่วนตำบล

www.dongtangaw.go.th
0-3672-3444
dongtangaw
นายสมนึก จำเนียรทรง
นายก อบต.ดงตะงาว
โทร 081-780-7079

นโยบายการบริหารงาน

ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2565, เปิดอ่าน 524ครั้ง

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2561 – 2565 ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของตำบลดงตะงาวคือ “เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำมากพันธุ์ปลาหลากหลาย จักสานฝีมือดี มีกลุ่มอาชีพเข้มแข็ง ด้าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
การส่งเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและน า ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ การร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด การจัดลำดับความส าคัญของปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้
ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ น เพื่อให้ต าบลดงตะงาวเป็นเมืองที่น่าอยู่ ตลอดไป ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของต าบลดงตะงาว ได้กำหนดไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี
# ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง #
- ส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สนับสนุน
ส่งเสริมการศึกษาการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพ เพิ่มช่องทางแก่ผู้ยากจนให้มีที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน
เป็นของตนเอง ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและหาอาชีพเพื่อรายได้แก่ผู้ยากจน ด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่
ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มี
ความรู้ปลูกจิตส านึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อความมั่งคงของชาติ เพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ
# ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม #
- การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในที่
สาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสร้างและซ่อมแซมประตูน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆ
# ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น #
- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น
- โครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์
- โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
# ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี#
- การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
# ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม #
- การสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการ
กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี เพื่อให้ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื นที่ให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.1 จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน าและทางบก (มาตรา 67 (1))
1.2 ให้มีน าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))
1.3 ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))
1.4 ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน า (มาตรา 68 (3))
1.5 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4))
1.6 การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6))
2.2 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))
2.3 ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(มาตรา 68(4))
2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10))
2.5 ก า รป รับป รุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่ อาศัย
(มาตรา 16(2))
2.6 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(มาตรา 16(5))
2.7 ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ก า ร อ น า มั ย ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ ก า ร รั กษ า พ ย า บ า ล
(มาตรา 16(19))
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
3.2 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา
68(8)
3.3 การผังเมือง (มาตรา 68(13))
3.4 จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3))
3.5 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา
16(17))
3.6 การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28))
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
4.1 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)
4.2 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5))
4.3 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))
4.4 ให้มีตลาด (มาตรา 68(10))
4.5 การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12))
4.6 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68(11))
4.7 การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
4.8 การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
5.1 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(มาตรา 67(7))
5.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2))
5.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))
6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
6.1 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(มาตรา 67(8)
6.2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))
6.3 การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
6.4 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
(มาตรา 17(18))
7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
7.1 สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(มาตรา 45(3))
7.2 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา 67(9))
7.3 ส่ง เ ส ริ ม ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อง ร า ษ ฎ ร ใ น ก า ร มี ม า ต ร ก า ร ป้ อง กั น
(มาตรา 16(16))
7.4 การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (มาตรา 17(3))
7.5 การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17(16))
ภารกิจทั ง 7 ด้าน ตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถ
จะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงตะงาวได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื นที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา
ตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น