องค์การบริหารส่วนตำบล

www.dongtangaw.go.th
0-3672-3444
dongtangaw
นายสมนึก จำเนียรทรง
นายก อบต.ดงตะงาว
โทร 081-780-7079

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2566, เปิดอ่าน 533ครั้ง

วิสัยทัศน์

 “คุณภาพได้มาตรฐาน มีคุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย”

 พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเต็มศักยภาพ บนพื้นฐานความเป็นไทยทักษะการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21
  2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
  3. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพียงพอ และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
  5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษkให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารการศึกษาให้ได้มาตรฐาน โดยเน้นการมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล
  7. ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา

 

พันธกิจ

เป้าประสงค์

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเต็มศักยภาพ บนพื้นฐานความเป็นไทยทักษะการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21

 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

2. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม

2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความเป็นไทยและทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง

4. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินชีวิตตามหลัก ปศพ.

3. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกความเป็นผู้มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพียงพอ และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารการศึกษาให้ได้มาตรฐาน โดยเน้นการมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารแบบ มีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

7. ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา

สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและความเท่าเทียม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

เป้าประสงค์

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความเป็นไทยและทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง

2. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินชีวิตตามหลัก ปศพ.

3. ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกความเป็นผู้มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับให้ได้มาตรฐาน

4. ผู้เรียนทุกระดับมีคุณภาพและมาตรฐาน

5. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

 

4. การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา

7. ผู้เรียนที่มีต้องการจำเป็นพิเศษ มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

8. สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

9. ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

10. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารแบบมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาล

11. สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

 

 

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความเป็นไทยและทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง

 

1. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ระดับดีขึ้นไป

2. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง ความรักสถาบันหลักของชาติ

2. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ร้อยละครู/ผู้ดูแลเด็ก ดำเนินชีวิตและเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ร้อยละของครูปฎิบัติตนปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของสถานศึกษา

5. ร้อยละของผู้เรียนประหยัดและอดออมนำไปใช้ให้เหมาะสมตามวัย

 

3. ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงความเป็นผู้มีวัฒนธรรมที่ดี และสืบทอดประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรม

7. ร้อยละของผู้เรียนที่แสดงออกถึงการสืบทอดประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญา

4. ผู้เรียนทุกระดับมีคุณภาพและมาตรฐาน

8. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านได้ระดับดี

9. ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 มีผล        การทดสอบระดับชาติสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

10. ร้อยละของผู้เรียนระดับก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการ    

4 ด้านได้ระดับดี

11. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผลการประเมินมาตรฐานด้านที่ 3 ได้ระดับดีขึ้นไป

12. ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

13. ร้อยละของผู้ปกครองที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียนในระดับดี

5. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

14. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ระดับดีขึ้นไป

15. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม

16.ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ ใช้ภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสมกับระดับชั้น

6. ผู้เรียนที่มีต้องการจำเป็นพิเศษ มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม

17. ร้อยละของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

18. ร้อยละของเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามความถนัด

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

19. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด

20. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินมาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้ที่สถานศึกษากำหนด ได้ระดับดีขึ้นไป

21. ร้อยละของครูและบุลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

22. ร้อยละของนักเรียนผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ที่มีความพึงพอใจต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับดีขึ้นไป

 

8. สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

23. ร้อยละของครู ที่ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับดีขึ้นไป

24. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีและปลอดภัย

25. ร้อยละของครูที่จัดทำและใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหล่งการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้

26. ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหล่งการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้

9. ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

27. ร้อยละของผู้บริหารมีความเป็นผู้นำทางวิชาการ

28.ร้อยละของผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา

29. ร้อยละผู้บริหารสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม

30. ร้อยละผู้บริหารสามารถมีส่วนร่วมกับชุมชน

31. ร้อยละผู้บริหารพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

10. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารแบบมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาล

32. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป

33. ร้อยละของครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจในการบริหารงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

11. สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

34. ร้อยละของสถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

          กลยุทธ์ที่  1 สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่ดี

          กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

          กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัยรอบด้าน

          กลยุทธ์ที่  2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร

          กลยุทธ์ที่  3 เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

          กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของครูและบุคลากรทางศึกษา

          กลยุทธ์ที่ 2  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา

          กลยุทธ์ที่ 1  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 2  สร้างศักยภาพเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต

          กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาสื่อ และแหล่งเรียนรู้ให้อื้อต่อการเรียนรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

          กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

          กลยุทธ์ที่ 2  สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น