องค์การบริหารส่วนตำบล

www.dongtangaw.go.th
0-3672-3444
dongtangaw
นายสมนึก จำเนียรทรง
นายก อบต.ดงตะงาว
โทร 081-780-7079

อำนาจหน้าที่

ประกาศเมื่อ 00 543, เปิดอ่าน 1114ครั้ง

อำนาจหน้าที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล (อบต.)
อำนำจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กำรบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหำรส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
๑) จัดให้มีและบำรุงรักษำทำงน้ำและทำงบก
(1/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงำนอื่นใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว
๒) รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงน้ำ ทำงเดิน และที่สำธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4) ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
5) จัดกำร ส่งเสริม และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม และกำรฝึกอบรมให้แก่
ประชำชน รวมทั้งกำรจัดกำรหรือสนับสนุนกำรดูแลและพัฒนำเด็กเล็กตำมแนวทำงที่เสนอแนะจำกกองทุน
เพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
6) ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร
7) คุ้มครองดูแลและบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม
8) บ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ทำงรำชกำรมอบหมำยโดยจัดสรรงบประมำณหรือบุคลำกรให้ตำมควำม
จ ำเป็นและสมควร
มำตรำ 68 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจจัดท ำกิจกำรในเขตองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ดังต่อไปนี้
1) ให้มีน้ ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค และกำรเกษตร
2) ให้มีและบ ำรุงกำรไฟฟ้ำหรือแสงสว่ำงโดยวิธีอื่น
3) ให้มีและบ ำรุงรักษำทำงระบำยน้ ำ
4) ให้มีและบ ำรุงสถำนที่ประชุม กำรกีฬา กำรพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
-2-
5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจกำรสหกรณ์
6) ส่งเสริมให้มีอุตสำหกรรมในครอบครัว
7) บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอ ำชีพของรำษฎร
8) กำรคุ้มครองดูแลและรักษำทรัพย์สินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน
9) หำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
10) ให้มีตลำด ท่ำเทียบเรือ และท่ำข้ำม
11) กิจกำรเกี่ยวกับกำรพำณิชย์
12) กำรท่องเที่ยว
13) กำรผังเมือง
มำตรา 69 อำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมมำตรำ 66 มำตรำ 67 และมำตรำ 68 นั้น
ไม่เป็นกำรตัดอำนำจหน้ำที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ ในอันที่จะดำเนิน
กิจกำรใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชำชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำบล่วงหน้าตำม
สมควร ในกรณีนี้หำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีควำมเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรดังกล่ำว ให้กระทรวง
ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงำนของรัฐ น ำควำมเห็นขององค์การบริหำรส่วนต ำบลไปประกอบกำร
พิจำรณำด ำเนินกิจกำรนั้นด้วย
มำตรำ 69/1 กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร
จัดทำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กำรจัดทำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำ
ด้วยกำรนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด
มำตรำ 70 เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีสิทธิ
ได้รับทรำบข้อมูลและข่ำวสำรจำกทำงรำชกำรในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรทำงรำชกำรในต ำบล เว้นแต่
ข้อมูลข่ำวสำรที่ทำงรำชกำรถือว่ำเป็นควำมลับเกี่ยวกับกำรรักษำควำมมั่นคงแห่งชำติ
มำตรา 71 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจออกข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพื่อใช้บังคับในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้เท่ำที่ไม่ขัดต่อกฎหมำยเพื่อปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล หรือเมื่อมีกฎหมำยบัญญัติให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอ ำนำจออก
-3-
ข้อบัญญัติ ในกำรนี้จะกำหนดค่ำธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก ำหนดโทษปรับผู้ฝำฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้ก ำหนด
โทษปรับเกินหนึ่งพันบำท เว้นแต่จะมีกฎหมำยบัญญัติไว้เป็นอย่ำงอื่น
ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หรือสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือรำษฎรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมกฎหมำยด้วย
กำรเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
เมื่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยอ ำเภอให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลงชื่อและประกำศเป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลต่อไป
ในกรณีที่นำยอำเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใดให้ส่งคืนสภา
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลภำยในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดังกล่าวเพื่อให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำทบทวนร่ำงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นใหม่
หำกนำยอำเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคืนสภาองค์กำรบริหารส่วนตำบลภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่ำว ให้ถือว่านายอำเภอเห็นชอบกับ
ร่ำงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น
เมื่อสภำองค์กำรบริหารส่วนตำบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์กำรบริหารส่วนตำบลตามวรรค
สี่แล้ว มีมติยืนยันตำมร่างข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเดินด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของ
จ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลงชื่อและ
ประกำศเป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้โดยไม่ต้องขอควำมเห็นชอบจำกนำยอำเภอ แต่ถ้ำสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่ยืนยันภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
คืนจำกนำยอ ำเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ให้ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้นเป็นอันตกไป
มำตรำ 72 กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น
เพื่อประโยชน์แก่กิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจขอให้ข้ำรำชกำร
พนักงำน หรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น
ไปด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นกำรชั่วครำวได้โดยไม่ขำดจำกต้นสังกัด
เดิม ทั้งนี้ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้มีอ ำนำจอนุญำตได้ตำมควำมจ ำเป็น และกรณีที่เป็นข้ำรำชกำรซึ่งไม่อยู่
ในอ ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ให้กระทรวงมหำดไทยท ำควำมตกลงกับหน่วยงำนต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง
-4-
มำตรำ 73 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอำจท ำกิจกำรนอกเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือร่วมกับ
สภำต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่น
เพื่อกระท ำกิจกำรร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับควำมยินยอมจำกสภำต ำบล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด หรือหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่นที่เกี่ยวข้อง และกิจกำรนั้นเป็นกิจกำรที่
จ ำเป็นต้องท ำและเป็นกำรเกี่ยวเนื่องกับกิจกำรที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของตน
อ ำนำจหน้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนแผนนผละขันนตอนก ำรกระจำยอ ำนำจให้ผก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
1. มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (มำตรำ 16)
1) กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง
2) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ และทำงระบำยน้ ำ
3) กำรจัดให้มีและควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และที่จอดรถ
4) กำรสำธำรณูปโภคและกำรก่อสร้ำงอื่น ๆ
5) กำรสำธำรณูปกำร
6) กำรส่งเสริม กำรฝึก และประกอบอำชีพ
7) กำรพำณิชย์ และกำรส่งเสริมกำรลงทุน
8) กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
9) กำรจัดกำรศึกษำ
10) กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส
11) กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12) กำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย
13) กำรจัดให้มีและบ ำรุงรักษำสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ
14) กำรส่งเสริมกีฬำ
15) กำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค และสิทธิเสรีภำพของประชำชน
16) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของรำษฎรในกำรพัฒนำท้องถิ่น
17) กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง
18) กำรก ำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ ำเสีย
19) กำรสำธำรณสุข ก ำรอน ำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล
20) กำรจัดให้มีและควบคุมสุสำนและฌำปนสถำน
21) กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์
22) กำรจัดให้มีและควบคุมกำรฆ่ำสัตว์
23) กำรรักษำควำมปลอดภัย ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำรอนำมัย โรงมหรสพ
และสำธำรณสถำนอื่นๆ
24) กำรจัดกำร กำรบ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกป ำไม้ ที่ดินทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
25) กำรผังเมือง
26) กำรขนส่งและกำรวิศวกรรมจรำจร
27) กำรดูแลรักษำที่สำธำรณะ
28) กำรควบคุมอำคำร
29) กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
30) กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
31) กิจกำรอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชำชนในท้องที่ตำมที่คณะกรรมกำรประกำศ
ก ำหนด
2. อำนาจหน้ที่ขององค์กำรบริหารส่วนต ำบล ตำมข้อ 1 ต้องด ำเนินกำรตำม “แผนปฏิบัติกำร
ก ำหนดขั้นตอนและกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2549

มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

(2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(5) การสาธารณูปการ

(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

(9) การจัดการศึกษา

(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

(13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(14) การส่งเสริมกีฬา

(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ

(24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(25) การผังเมือง

(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

(28) การควบคุมอาคาร

(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

(2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

(3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

(4) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

(5) การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(6) การจัดการศึกษา

(7) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

(9) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

(10) การจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม

(11) การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม

(12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ

(13) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ

(14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

(15) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทำกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเอง หรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ

(16) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

(17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง

(18) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

(19) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(20) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

(21) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร

(22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(23) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด

(24) จัดทำกิจการใดอันเป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขต และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

(25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

(26) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

(27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

(28) จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

(29) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา 18 ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน ในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 และมาตรา 17

มาตรา 19 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ พิเศษไม่เต็มพื้นที่จังหวัด มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ ตนเองตามมาตรา 16

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่ จังหวัด มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 และมาตรา 17

มาตรา 20 ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบในส่วนใด

มาตรา 21 บรรดาอำนาจและหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมายรัฐอาจมอบอำนาจและหน้าที่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแทนได้

ในการดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ที่ระบุไว้ในมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 และมาตรา 19 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร่วมมือกันดำเนินการหรืออาจร้องขอให้รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น แล้วแต่กรณี ดำเนิน การแทนได้

มาตรา 22 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ ตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น