องค์การบริหารส่วนตำบล

www.dongtangaw.go.th
0-3672-3444
dongtangaw
นายสมนึก จำเนียรทรง
นายก อบต.ดงตะงาว
โทร 081-780-7079

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 84 ครั้ง
 • ประกาศ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 20 ครั้ง
 • ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดงตะงาว ประจำปีการศึกษา 2565
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 46 ครั้ง
 • การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 47 ครั้ง
 • กิจกรรทจิตอาสา
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 54 ครั้ง
 • กิจกรรมแจกถุงยังชีพ ให้ผู้กักตัว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 58 ครั้ง
 • งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 (แก้ไขปรับปรุงงบ)
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 30 ครั้ง
 • จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 45 ครั้ง
 • รายงานการประชุมสภาสมัย สมัยที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 173 ครั้ง
 • รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 157 ครั้ง
 • รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 157 ครั้ง
 • รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้ง ๒
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 163 ครั้ง
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 156 ครั้ง
 • ฐานข้อมูลผุ้สูงอายุ อบต.ดงตะงาว
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 139 ครั้ง
 • รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ 2563
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 156 ครั้ง
 • การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 282 ครั้ง
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 17 ครั้ง
 • ประกาศการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 534 ครั้ง
 • แจ้งผลการตรวจสอบพัสดุประปาหมู่บ้าน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 286 ครั้ง
 • หนังสือประกาศประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 293 ครั้ง
 • หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 320 ครั้ง
 • หนังสือขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ๑/๒๕๖๒
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 291 ครั้ง
 • โครงการส่งเสริมความอบอุ่นครอบครัว ๒๕๖๒
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 255 ครั้ง
 • แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์๖๒น้ำ
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 254 ครั้ง
 • การให้บริการไฟฟ้าสาธารณะแก่ประชาชน
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 219 ครั้ง
 • หนังสือประกาศกำหนดสมัยประชุม๒๕๖๒
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 239 ครั้ง
 • หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒
  เมื่อวันที่ เปิดอ่าน 264 ครั้ง