องค์การบริหารส่วนตำบล

www.dongtangaw.go.th
0-3672-3444
dongtangaw
นายสมนึก จำเนียรทรง
นายก อบต.ดงตะงาว
โทร 081-780-7079

คู่มือการปฏิบัติงาน

  คู่มือและแนวทาง ตามระบบแท่ง   คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒   คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผุ้พิการ ผู้ป่วยเอดส์   คู่มือใช้งำนระบบ e-GP   ูคู่มืองานวินัย   คู่มืองานธุรการ   คู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่น   คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการพนักงานส่วนตำบล   คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ   คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่   คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงินการบัญชี   คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   คู่มือการการบันทึกข้อมูลราคากลาง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น